Predmet činnosti

ZvSP SR (ďalej len zväz) je otvorená, samostatná, nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca subjekty sklárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Zväz je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zväz sklárskeho priemyslu bol založený v r. 1990. Od roku 2015 je členom Glass Alliance Europe.

Cieľom zväzu je najmä

  • Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj sklárskeho priemyslu a príbuzných odvetví v Slovenskej republike

  • presadzovanie a podpora ekonomických, sociálnych a zamestnáveteľských záujmov členov zväzu

  • podpora členov pri ďalšom zvyšovaní ich odbornosti v oblasti sklárskeho priemyslu a príbuzných odvetví

Zväz najmä

  • Chráni, obhajuje a presadzuje zákonné práva a oprávnené záujmy členov najmä vo vzťahu k odborovým organizáciam, politickým stranám a prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky taktiež vo vzťahu k zastupiteľským zborom, vláde Slovenskej republiky a k národným a medzinárodným organizáciam

  • uskutočňuje kolektívne vyjednávanie na úrovni odvetvia a uzatvára kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa

  • ochraňuje a presadzuje obchodné a podnikateĺské záujmy zväzu

  • organizuje a zabezpečuje vzdelávacie aktivity a poradenskú činnosť pre členov

  • podporuje činnosť členov prostredníctvom poskytovania informácií a koordinuje činnosť členov pri riešení problémov v oblasti sklárskeho priemyslu a príbuzných odvetví

  • sleduje vytváranie názorov a stanovísk členov a výsledky prenáša do tvorby stanovísk zväzu

  • pôsobí ako odborný poradca predkladaním vlastných návrhov, podaní a intervencií v rámci prípravy hospodárko – politických rozhodnutí na národnej a medzinárodnej úrovni