Organizácia zväzu sklárskeho priemyslu

Orgánmi zväzu sú:

Valné zhromaždenie: Je najvyšším orgánom zväzu, ktorý tvoria všetci členovia zväzu. Rokovanie sa koná najmenej jedenkrát ročne.

Prezident: Je štatutárny orgán zväzu, zastupuje zväz navonok a koná v jeho mene. Pri výkone svojej činnosti sa riadi uzneseniami valného zhromaždenia.

Generálny sekretár: Riadi činnosť sekretariátu zväzu, zodpovedá za jeho chod a činnosť po organizačnej, pracovnoprávnej a hospodárskej stránke.

Kontrolór: Vyjadruje sa k materiálom predkladaným valnému zhromaždeniu, účtovnej uzávierke, k rozpočtu na príslušný kalendárny rok, k výročnej správe.