Vážené dámy a pániIng. Pavol Brnka

     S potešením Vás vítam a pozdravujem na našej webovej stránke.

     Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej Republiky je záujmová organizácia združujúca podnikateľské subjekty sklárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Poslaním ZSP je obhajovať a presadzovať zákonné práva a oprávnené záujmy svojich členov v dialógu s odbormi, politickými stranami, hnutiami a prostredníctvom asociácie zamestnávateľských zväzov tiež so zastupiteľskými zbormi, vládou, národnými a medzinárnými organizáciami.

     Slovenské sklárstvo má viac ako 650 ročnú tradíciu. Je to odvetvie, ktoré je významnou súčasťou národného hospodárstva s vysokým proexportným potenciálom. Je to odvetvie s vyspelými výrobnými technológiami, s rozvinutým výskumom, univerzitnou a školskou základňou, ktorá trvalo zabezpečuje rozvoj a dynamiku. Zväz sklárskeho priemyslu SR sa stal v roku 2015 členom európskeho združenia sklárskych zväzov Glass Alliance Europe (GAE).

     Vážení priatelia, dúfam, že nájdete na našej stránke všetky potrebné informácie a kontakty k zabezpečeniu Vašich potrieb a ku vzájomnej spolupráci.


S úctou


Ing. Pavol BRNKA

prezident